Newsletter

Eksperci prawni z niepokojem o ograniczeniach finansowania sprzedaży do SPZOZ

Eksperci zespołu doradztwa regulacyjnego kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) opracowali raport poświęcony barierom w obrocie wierzytelnościami SPZOZ. Zasady gospodarowania mieniem SPZOZ-ów reguluje ustawa o działalności leczniczej, która wprowadza daleko idące ograniczenia w obrocie wierzytelnościami. Uniemożliwiają one swobodne dysponowanie wierzytelnościami przez dostawców zadłużonych podmiotów leczniczych i negatywnie wpływają na pewność obrotu. Eksperci przypominają, że zadłużenie polskich szpitali przekroczyło 11 mld zł. O skali problemu świadczą konkretne liczby – w III kwartale 2016 r. na 2 mld wymagalnych wierzytelności SPZOZ aż 91% zobowiązań stanowiły długi szpitali wobec dostawców usług i towarów.

Obecna regulacja art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej uzależnia możliwość zmiany wierzyciela SPZOZ od zgody jego podmiotu tworzącego. Czynności dokonane bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego są z mocy prawa nieważne. Dla dostawców SPZOZ, którymi często są małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, oznacza to poważne konsekwencje. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim daleko idące ograniczenia w dysponowaniu wierzytelnościami wobec zakładów. Poza tym dostawcy zmuszeni są czekać na zapłatę ze strony szpitala nawet do 230 dni.

Można zatem zaobserwować trend, że szpitale, mające problemy z płynnością finansową, odsuwają na później płatności właśnie wobec swoich kontrahentów. Obecna regulacja art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej uniemożliwia im restrukturyzację zadłużenia poprzez sięgnięcie po środki sektora prywatnego – komentują eksperci.

„ Wynikające stąd ograniczenia konstytucyjnej swobody działalności gospodarczej i związanej z nią swobody kontraktowania należy uznać za nieproporcjonalne i nieuzasadnione. Regulacja ta rodzi również wątpliwości co do zgodności z prawem Unii Europejskiej, a na tle regulacji obowiązujących w innych krajach UE wydaje się nadmiernie restrykcyjna. W naszej ocenie konieczna jest zmiana problematycznych przepisów ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja może iść w dwóch kierunkach – albo w kierunku zobiektywizowania przesłanek wyrażania zgody na zmianę wierzyciela przez podmiot tworzący, albo poprzez przyznanie podmiotowi tworzącemu prawa pierwokupu wierzytelności i wprowadzenie zasady, że zbycie wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy podmiot tworzący nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu” – konkludują autorzy raportu.

Działania takie prowadzą do ograniczenia konkurencyjności na rynku dostawców leków, zaprzeczając tym samym zasadom uczciwej konkurencji, które mają fundamentalne znaczenie dla społecznej gospodarki rynkowej.

Odnosił się również  do tej problematyki artykuł Grzegorza Matejczuka w  Zamówieniach Publicznych : „Konsorcja w zamówieniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej”

Polityka prywatności