Newsletter

Mediacja – alternatywny sposób na rozwiązywanie

Mediacja – alternatywny sposób na rozwiązywanie sporów sądowych i zaoszczędzenie kosztów

SP ZOZ prowadząc spory sądowe z dostawcami, odkładają spłatę zadłużenia, przez co tracą pieniądze – zwracają uwagę prawnicy z jednej z kancelarii prawnej. Mediacja stanowi dla stron szansę na szybsze i tańsze rozwiązywanie sporów. Pieniądze, które szpitale wydają na kosztowne procesy sądowe, mogłyby zostać przeznaczone m.in. na dodatkowe wynagrodzenia dla kluczowych dziś grup zawodowych – pielęgniarek, czy lekarzy rezydentów – coraz częściej słyszy się takie głosy.

Wytoczenie powództwa powinno stanowić ostateczność – czyli gdy wszystkie inne sposoby rozwiązania sporu zawiodły. Postępowania sądowe są długotrwałe i generują wysokie koszty. Mediacja jest szybsza – trwa zazwyczaj do trzech miesięcy. Jej koszty również są mniejsze.

Do odchodzenia od długotrwałych i kosztowych sporów sądowych zachęca również stworzony w Ministerstwie Rozwoju tzw. „Pakiet wierzycielski”.Zwiększa on możliwość zawierania ugód cywilnoprawnych przez jednostki sektora finansów publicznych. W uzasadnieniu projektu ustawy zostało wskazane m.in., że podmioty dysponujące środkami publicznymi jedynie w nielicznych sprawach zawierają ugody. Podmioty te wybierają proces przed sądem powszechnym, nawet w sprawach, w których prawdopodobieństwo wygranej jest tak niskie, co nie rekompensuje kosztów postępowania. Nie dokonują one kalkulacji kosztów, często ze szkodą dla wydatków publicznych.

„Pakiet wierzycielski” zmienia kilkanaście ustaw. W kontekście sporów sądowych szpitali z dostawcami regulacja ta jest bardzo istotna, ponieważ wskazuje na zasadność zawierania ugód przez instytucje publiczne. Podmioty takie mogą zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla nich korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego. Przepisy te obowiązują od 1 czerwca 2017 r. „Pakiet wierzycielski” ma służyć usprawnieniu dochodzenia należności przez przedsiębiorców, a tym samym poprawie płynności finansowej, zwłaszcza małych i średnich firm. W uzasadnianiu projektu czytamy o obopólnych korzyściach – dzięki ugodzie może dojść np. do skrócenia czasu otrzymania zapłaty przez podmiot prywatny od dłużnika będącego jednostką sektora finansów publicznych, a z drugiej strony – do poniesienia przez jednostkę niższych kosztów, w tym wydatków związanych z prowadzeniem postępowania.

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. Obowiązujące regulacje dotyczące kosztów postępowania również zachęcają strony do skorzystania z mediacji i zawierania ugód. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot całości opłaty sądowej, którą uiściła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (tj. po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot trzech czwartych opłaty sądowej. Jeśli sprawa zakończy się ugodą na etapie postępowania drugoinstancyjnego, strona otrzyma zwrot połowy opłaty sądowej uiszczonej od pisma wszczynającego postępowanie w drugiej instancji.

W sytuacji wysokiego zadłużenia jednostek publicznych i jednoczesnej konieczności kontynuowania przez nie działalności leczniczej, każda nieodpowiedzialna i krótkowzroczna decyzja dotycząca finansów, może być brzemienna w skutkach.

Polityka prywatności