Newsletter

Prawo restrukturyzacyjne

Ponad rok temu,  w dniu 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015r. (Dz.U. 2015 poz.978). Powyższa ustawa stanowi swego rodzaju ukłon w stronę dłużników przechodzących przez problemy finansowe, a konkretniej dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu wierzycieli. Zaproponowane w ww. ustawie formy „oddłużania” podmiotów cieszą się coraz większą popularnością, bowiem jak wynika z danych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w 2016r. liczba takich wniosków o objęcie dłużnika postępowaniem restrukturyzacyjnym na podstawie powyższej ustawy wyniosła 212, natomiast już w pierwszym kwartale 2017r. wpłynęło ich 87. Zauważyliśmy, że coraz częściej napływają do nas informacje od dłużników, iż zostali oni objęci postępowaniem sanacyjnym. Stanowi ono jedno z czterech zaproponowanych postępowań restrukturyzacyjnych. Jest skierowane do dłużników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji, których warto „oddłużyć” i utrzymać na rynku, a nie zlikwidować. W odniesieniu do zamówień publicznych warto mieć na względzie możliwość objęcia podmiotów postępowaniem restrukturyzacyjnym, gdyż ustawa regulująca kwestie zamówień publicznych nie została znowelizowana adekwatnie do powyższych zmian, co w konsekwencji prowadzi do tego, że art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych w ustępie przewidującym negatywne przesłanki wykluczające wykonawcę nie przewiduje wykluczenia podmiotów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym w oparciu o ustawę z dnia 15 maja 2015r. Powyższy stan prawny pozostawia cień niepewności, w szczególności w odniesieniu do podmiotów objętych postępowaniem sanacyjnym (zwłaszcza w obliczu wzrostu zainteresowania właśnie ty postępowaniem), realizujących zamówienia publiczne, gdyż ustawodawca przewiduje uprawnienie przysługujące zarządcy masy restrukturyzacyjnej do odstąpienia od umów, które są niekorzystne dla dłużnika niewypłacalnego. Wprawdzie tylko w części w jakiej umowy te nie zostały wykonane do dnia wydania postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, jednak budzi to wątpliwość stabilności realizacji zamówień.