Newsletter

Szpital w Giżycku – pierwsze postępowanie sanacyjne…

1 marca 2017 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne „Szpitala Giżyckiego” Sp. z O.O. (sygn. Akt V GR 4/7). Tym samym zgodnie z ustawą Prawo Restrukturyzacyjne sąd odebrał zarząd własny dłużnikowi i wyznaczył sędziego – komisarza i zarządcę.Jak poinformował wierzycieli nowy zarządca „ Otwarcie postępowania sanacyjnego nie powoduje żadnych zmian w codziennym funkcjonowaniu Szpitala Giżyckiego”. Nie powoduje zmian w funkcjonowaniu Szpitala, ale dla wierzycieli ma konsekwencje zasadnicze :

–  Faktury powstałe do dnia otwarcia postępowania (do 30.04. 2017 włącznie) są na ten moment  n i e s p ł a c a l n e – wierzyciel musi czekać na zakończenie postępowania, a tego terminu nikt nie może przewidzieć. Kierowanie powództwa do sądu po 01.03. oznacza obciążenie wierzyciela kosztami postępowania, zatem jest niecelowe.

– Jest wielce prawdopodobne, że w przypadku wejścia w życie restrukturyzacji/planu naprawczego wierzyciele nie zostaną zaspokojeni w 100%. Czy straci tylko odsetki (i ew. koszty uprzednio wszczętych postępowań) czy także część należności głównej, zależy od wielu czynników, np. od skłonności większości wierzycieli do ustępstw w wielkości umorzeń. Zwykle spłata rozłożona jest też w ratach, często na okres kilkuletni.

– Szpital objęty postępowaniem prowadzi zwykle dalej swoją działalność i zobowiązany jest płacić na bieżąco za nabywane towary (dostawy częściowe z umów przetargowych). Pozostaje jednak niewiadomą, czy utrata płynności szpital jest na tyle trwała, że nie będzie on wstanie regulować także tych bieżących zobowiązań. Wtedy zasadnym jest wypowiedzenie umowy.

Jest to pierwszy szpital niepubliczny, który sięgnął po takie rozwiązanie – czy znajdzie naśladowców po ogłoszeniu sieci szpitali ?

 

Polityka prywatności