Regulamin akcji „Kręć piątaka dla dzieciaka”

Regulamin akcji „Kręć piątaka dla dzieciaka”

 

Regulamin Akcji  KRĘĆ PIĄTKA DLA DZIECIAKA

 1. Organizatorem Akcji jest Nettle S.A., która utworzyło profil o nazwie Zespół Nettle w aplikacji Enodmondo.
 2. Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna która, zaakceptowała Regulamin, dysponuje telefonem z zainstalowaną aplikacją Endomondo, dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: endomondo.com i przyłączyła się do rywalizacji: KRĘĆ PIĄTKA DLA DZIECIAKA.
 3. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji –wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła.
 4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
 5. Przystąpienie do Akcji równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu Akcji.
 6. Każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji.
 8. Organizator Akcji nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia.
 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy aplikacji Endomondo.
 10. Każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej aplikacji.
 11. Organizator Akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu.
 12. Akcja trwać będzie w okresie od 01.07.2020 do 11.09.2020.

 

Warunki przystąpienia do Akcji:

 1. Uczestnikiem może zostać każdy pracownik spółki Nettle lub KFS.
 2. Konieczne jest:
 3. Uczestnik jest zobowiązany do upublicznienia swoich treningów (przyjazdów rowerem do pracy) w rywalizacji w celu umożliwienia ich weryfikacji.

 

Nagrody:

 1. Za każdy trening (przyjazd rowerem do pracy) spółka Nettle przekaże 5 zł dla dzieci z sierocińca w Boliwii.
 2. Osoba, która z największą liczbą przejazdów w okresie trwania Akcji zdobędzie nagrodę w postaci profesjonalnego serwisu rowerowego o wartości 250 zł.
 3. 2 kolejne osoby z największą liczbą przejazdów w okresie trwania Akcji otrzymają akcesoria rowerowe o wartości 100 zł każdy.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w 18.09.2020.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.
 2. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.
 3. Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.
 4. Postanowienia końcowe: wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji.