INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest NETTLE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 44, Wrocław 50-502, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000404062, kapitał zakładowy: 10 001 330 zł; REGON: 020303914, NIP: 8992569522 (dalej jako „Administrator”).

 

W jaki sposób się z nami kontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych:

Mailowo, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nettle.pl

Pocztą tradycyjną, na adres:

 

Nettle S.A.

Inspektor Ochrony Danych

Hubska 44

50-502 Wrocław

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

 

GROMADZENIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG I WYKONYWANIEM UMÓW

W przypadku gromadzenia danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy z Administratorem lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi:

 1. art. 6 ust.1 lit. b) RODO, tj. dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Niniejsze ma również zastosowanie do danych przekazanych przez Państwa w tym celu za pośrednictwem środków komunikacji udostępnionych przez Administratora, tj. korespondencji e-mail, korespondencji tradycyjnej, kontaktu telefonicznego lub mediów społecznościowych (LinkedIn);
 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w postaci m.in. ustaw o charakterze podatkowym oraz przepisów o rachunkowości.

 

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA ORAZ KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji lub kontaktu telefonicznego, niezwiązanych z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami Administratora, dane osobowe przekazane w ten sposób będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w celu prowadzenia komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja lub kontakt telefoniczny.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW / KLIENTÓW

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, osób reprezentujących kontrahentów / klientów). Przetwarzanie takich danych ma za podstawę art. 6 lit. b) RODO, tj. dla celów związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu który Państwo reprezentujecie.

 

ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy albo bezpośrednio od Państwa albo od podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

 

PROWADZENIE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH ZLECONYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

W przypadku przetwarzania Państwa danych w celu wykonywania czynności o charakterze windykacyjnym, które zostały nam zlecone przez podmioty trzecie, wykonujemy je w ich imieniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu podmiotu trzeciego w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane w tym zakresie otrzymaliśmy od podmiotu, w imieniu którego prowadzimy czynności windykacyjne.

 

PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY LINKEDIN

Administrator posiada publiczny profil na portalu społecznościowym LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe, wiadomości i ewentualne załączniki w nich zawarte).

Dane osobowe takich osób są przetwarzane:

 1. w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
 2. w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów;
 3. w celach statystycznych i analitycznych;
 4. ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług a w razie takiej konieczności – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Niniejsza informacja nie stanowi obowiązku informacyjnego administratora portalu LinkedIn, który może posiadać własne cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

MARKETING

W przypadku treści o charakterze marketingowym, będą one kierowane do państwa za pośrednictwem kanału komunikacji, na który wyrazicie Państwo wyraźną, dobrowolną zgodę, tj. za pośrednictwem poczty e-mail/sms i/lub telefonicznie. Podobnie w przypadku zapisu do newslettera. Przetwarzanie danych w takim przypadku następuje na podstawie Państwa zgody, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W ramach prowadzenia okresowych, branżowych kampanii marketingowych drogą mailową, przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadniony interes administratora stanowi możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług. Takie kampanie kierowane są do profesjonalnych odbiorców, reprezentujących podmioty wykonujące swą działalność w ramach rynku farmaceutycznego oraz pokrewnych, a ich dane kontaktowe w postaci adresów e-mail, zostały upublicznione przez te podmioty, w ramach własnych kanałów komunikacji. Każdemu z takich odbiorców w dowolnym momencie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania. Najczęściej będą one przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania przez Państwa.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba mogą nas Państwo poinformować o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (okresu przetwarzania danych) lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, macie Państwo prawo do otrzymania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 6. prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 7. prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody, nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się z nami kontaktować?”.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji do celów wskazanych powyżej w części „W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?”.

 

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT, usługi księgowe, operatorzy pocztowi. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Aktualizacje niniejszej Polityki

Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać bieżącej aktualizacji. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 29.11.2022 r.