Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Nettle S.A.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nettle S.A. z siedzibą w 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44.

 

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

a) w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan stroną lub w celu podjęcia przez Administratora działań niezbędnych do zawarcia umowy (podstawa prawa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu realizacji określonych działań na podstawie Pani/Pana zgody, np. wysyłka informacji newsletter (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, związanego z prowadzoną działalnością (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych z prowadzoną działalnością (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

Informujemy, że co do zasady nie będą Państwo podlegać decyzjom, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, chyba że:

a) taka decyzja będzie niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a Administratorem;

b) taka decyzja jest dozwolona obowiązującymi przepisami prawa;

c) wyrazicie Państwo zgodę na taką decyzję.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane?

 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy a także przez okres niezbędny po zakończeniu jej trwania, w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po zakończeniu trwania umowy, dane mogą być również przetwarzane do celów statystycznych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana udzielonej wcześniej zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

 

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z Państwa danymi?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

 

a) prawo dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba może nas Pani/Pan poinformować o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;

c) prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – na tej podstawie może Pani/Pan żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;

e) prawa do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (okresu przetwarzania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

f) prawa do przenoszenia danych – w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, macie Państwo prawo do otrzymania danych , w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi.

g) prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

h) prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody, nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się z nami kontaktować?”.

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. Aktualnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na temat Urzędu znajdziecie Państwo na stronie https://uodo.gov.pl/.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz w związku z realizacją świadczonych przez nas usług oraz funkcjonowaniem Administratora jako przedsiębiorstwa. Takimi podmiotami mogą być dostawcy usług IT, podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, firmy przewozowe (w związku z realizacją zamówień), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmioty powiązane z Administratorem w ramach grupy kapitałowej. Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie oraz nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

 

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

W jaki sposób się z nami kontaktować?

 

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub chce Pan/Pani, abyśmy zaktualizowali informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani preferencjach, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresu email: iod@nettle.pl

lub pod adresem:

 

Nettle S.A.

Inspektor Ochrony Danych

Hubska 44

50-502 Wrocław