POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU NETTLE.PL

Serwis zbiera i wykorzystuje dane, niezbędne do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie i ich preferencjach. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania danych osobowych oraz plików cookie, w związku z korzystaniem z Serwisu.

DEFINICJE:

 • Administrator – administratorem Państwa danych jest NETTLE S.A., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 44, Wrocław 50-502 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000404062, kapitał zakładowy: 10 001 330 zł; REGON: 020303914, NIP: 8992569522;
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – prowadzona przez Administratora, strona internetowa nettle.pl;
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (takiej jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innych podobnych technologii, które mogą stanowić dane osobowe), przetwarzane są przez Administratora:
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, w tym w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ W SERWISIE

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta. Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach rejestracji konta, dostępne są w zakładce „Ochrona danych osobowych”

PLIKI COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka), czyli pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Korzystanie z cookies innych poza niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania strony, wymaga Twojej zgody. Możesz indywidualnie dostosować swoje preferencje, klikając przycisk „Zarządzaj cookies”. Wybierając przycisk „Akceptuję wszystkie” potwierdzasz zgodę na wykorzystywanie cookies w pełnym zakresie. Cookies wykorzystywane w ramach funkcjonowania Serwisu:
 • NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES
Te pliki są zawsze aktywne ze względu na to, że są one konieczne do zapewnienia użyteczności strony, poprzez umożliwianie podstawowych funkcji. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 • ANALIZA I STATYSTYKA
Analityczne cookies umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu na naszej stronie. Pomagają nam ustalić, które treści znajdujące się na naszej witrynie są najbardziej interesujące. Informacje zbierane przez te pliki nie mają na celu identyfikacji Twojej tożsamości a badanie statystyk.
 • PREFERENCJE
Te pliki zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych lub regionu użytkownika. Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. W zakresie plików cookie, dane mogą być przetwarzane do momentu zmiany ustawień przez Użytkownika.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane są przetwarzane, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba mogą nas Państwo poinformować o zmianie swoich danych osobowych. Niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, skorygujemy posiadane przez nas dane;
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) – na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Przypominamy, że nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziliście Państwo zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (okresu przetwarzania danych) lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, macie Państwo prawo do otrzymania danych w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 6. prawo sprzeciwu – w dowolnym momencie macie Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 7. prawo wycofania zgody – w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody, nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji DANE KONTAKTOWE.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie zawartych z nami umów i naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Przede wszystkim będą to podmioty świadczące dla nas usługi IT bądź np. agencje marketingowe. Możemy również udostępnić Państwa dane upoważnionym do tego podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa. Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie mniej jednak, w przypadku niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, nie możemy wykluczyć, że mogą to być podmioty znajdujące się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takim przypadkach przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących standardowych klauzul ochrony danych, a podmioty te zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych.

DANE KONTAKTOWE

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem ochrony danych:
Mailowo, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nettle.pl Pocztą tradycyjną, na adres: Nettle S.A. Inspektor Ochrony Danych ul. Hubska 44 50-502 Wrocław

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i może ulegać bieżącej aktualizacji. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 30.11.2021 r.